Minioren/Swimkick

Minioren/juniorencircuit
seizoen 2019/2020

Uitslag minioren junioren deel 3
Deurne 19-01-2020

200700353 Tijn Damen 50 ru 47.73 tt
  100 ru 1:42.57 tt
  200 ru 3:28.23  
  50 UN 1:06.48  
  50 vl 48.42 tt
  100 vl 1:45.70  
200700809 Jasper van Calis 50 ru 46.12 tt
  100 ru 1:34.25 tt
  200 ru 3:05.74  
  50 UN 54.83  
  50 vl 48.10 tt
  100 vl 1:48.00  
200703112 Sanne Hoppenbrouwers 50 ss 56.55 tt
  100 ss 1:57.26  
  50 UN 59.06  
  50 vl 46.02 tt
  200 wi 3:30.08 DSQRC - Ru
200703998 Vivian Bouten 50 ss 50.26 tt
  100 ss 1:48.00  
  50 UN 1:07.93  
200800261 Wout Serrarens 50 UN 1:13.21  
  50 vl 45.19 tt
  100 vl 1:41.53  
  50 vr 35.03 tt
  100 vr 1:15.17 tt
  200 vr 2:34.64 tt
  400 vr 5:12.87  
  100 wi 1:26.77  
200800592 Fara Proenings 50 ss 48.16 tt
  100 ss 1:40.68  
  50 UN 1:00.38  
  50 vl 48.69 tt
  200 wi 3:17.41  
200801006 Mila Hermans 50 ss 48.05 tt
  100 ss 1:40.67  
  50 UN 1:08.35  
  50 vl 49.55 tt
  200 wi 3:24.79  
200801508 Luna Jacobs 50 ss 1:00.41 tt
  100 ss 2:04.35  
  50 UN 1:16.72  
  50 vl 1:01.07 tt
  200 wi 3:54.34  
200802452 Alicia Mertens 50 ss 50.87 tt
  100 ss 1:46.75  
  50 UN 1:09.50  
  50 vl 49.19 tt
  200 wi 3:27.44  
200901665 Rik Hoppenbrouwers 50 UN 1:01.78  
  50 vl 57.81 tt
  100 vl 2:01.77  
  50 vr 45.34 tt
  100 vr 1:38.60 tt
  200 vr 3:25.20 tt
  400 vr 6:52.86  
  100 wi 1:35.75  
200901825 Hein Serrarens 50 UN 1:17.44  
  100 wi 1:53.28  
201000329 Rins Welten 50 ru 54.49 tt
  100 ru 1:49.56  
  25 UN 23.56  
  50 vl 52.84  
201000345 Len Proenings 50 ru 56.27 tt
  100 ru 1:54.22  
  25 UN 24.86  
  50 vl 1:01.41  
201000895 Thijn Runia 50 ru 50.82 tt
  100 ru 1:42.35  
  25 UN 22.84  
  50 vl 51.84  
201001693 Guus van Dinther 50 ru 1:05.03 tt
  100 ru 2:11.25  
  25 UN 22.73  
  50 vl 1:08.62  
201002002 Dionne Bouten 50 ss 1:00.86 tt
  100 ss 2:06.79  
  25 UN 24.13  
  100 wi 1:56.81  
201101100 Hanna Fransman 50 ss 1:02.07 tt
  100 ss 2:11.36  
  25 UN 30.88  
  100 wi 2:30.35  
201200127 Pepijn Hermans 50 ru 1:10.62 tt
  100 ru 2:25.45  
  25 UN 31.06  
  50 vl 1:21.81  
201200173 Jaro Hermans 50 ru 55.98 tt
  100 ru 1:56.48  
  25 UN 25.54  
  50 vl 1:06.74  
201200175 Loek Proenings 25 UN 26.02  
201000895 Thijn Runia 4x25 vr 1:23.17  
201000329 Rins Welten        
201101100 Hanna Fransman        
201002002 Dionne Bouten        

Uitslag minioren juniorencircuit deel 2
15-12-2019 Deurne

200700353 Tijn Damen 50 ss 58.59 tt
  100 ss 1:59.39  
  25 UN 24.02  
  50 vr 42.87 tt
  100 vr 1:34.82 tt
  200 vr 3:19.67  
200703112 Sanne Hoppenbrouwers 50 ru 48.78 tt
  100 ru 1:37.58  
  25 UN 20.03  
200800261 Wout Serrarens 50 ss 49.44 tt
  100 ss 1:39.46  
  50 vl 45.87 tt
  50 vr 34.66 tt
  100 vr 1:12.66  
  200 wi 3:05.22  
200800592 Fara Proenings 50 ru 44.96 tt
  100 ru 1:31.03  
  50 ss 51.63 tt
  100 ss 1:49.20 tt
  200 ss 3:37.81  
  25 UN 19.41  
200801006 Mila Hermans 50 ru 52.96 tt
  100 ru 1:44.09  
  50 ss 52.29 tt
  100 ss 1:50.72 tt
  200 ss 3:44.46  
  25 UN 24.21  
200801043 Willem Bouwmans 50 vl 42.84 tt
  200 wi 3:14.84  
200801508 Luna Jacobs 50 ru 1:00.61 tt
  100 ru 2:05.61  
  50 ss 1:07.64 tt
  100 ss 2:16.46 tt
  200 ss 4:27.91  
  25 UN 27.53  
200802452 Alicia Mertens 25 UN 23.35  
200802686 Luna Hermans 50 ru 51.35 tt
  100 ru 1:46.78  
  50 ss 52.42 tt
  100 ss 1:50.82 tt
  200 ss 3:52.17  
  25 UN 25.76  
200901665 Rik Hoppenbrouwers 50 ss 51.10 tt
  100 ss 1:47.85  
  50 vl 52.31 tt
  50 vr 42.12 tt
  100 vr 1:31.97  
  200 wi 3:34.64  
200901825 Hein Serrarens 50 ss 1:00.04 tt
  100 ss 2:04.55  
  50 vl 58.27 tt
  50 vr 47.85 tt
  100 vr 1:45.44  
  200 wi 3:56.83  
201000329 Rins Welten 50 ss 55.25 tt
  100 ss 1:57.06  
  25 UN 21.81  
  25 UN 19.64  
  100 wi 1:44.56  
201000345 Len Proenings 50 ss 1:02.10 tt
  100 ss 2:07.46  
  25 UN 27.06  
  25 UN 22.61  
  100 wi 1:55.44  
201000895 Thijn Runia 50 ss 51.04 tt
  100 ss 1:48.05  
  25 UN 21.96  
  25 UN 20.50  
  100 wi 1:40.45  
201001693 Guus van Dinther 50 ss 1:04.30 tt
  100 ss 2:14.36  
  25 UN 24.36  
  25 UN 21.77  
  100 wi 2:06.95  
201101100 Hanna Fransman 50 ru 1:18.04 tt
  100 ru 2:37.44  
  25 UN 30.13  
  50 vr 50.18 tt
  100 vr 1:51.64  
201200127 Pepijn Hermans 25 UN 30.71  
  25 UN 29.29  
  100 wi 2:20.95  
201200173 Jaro Hermans 25 UN 25.43  
  25 UN 22.32  
  100 wi 2:04.15  
201200175 Loek Proenings 50 ss 59.78 tt
  100 ss 2:05.94  
  25 UN 31.28  
  25 UN 26.63 DSQAE - De

Uitslag minoren junioren clubmeet
10-11-2019 Oosterhout

200800261 Wout Serrarens 50 vl 46.03  
  50 vr 34.72 tt
  100 vr 1:12.87  
  100 wi 1:28.51  
200801043 Willem Bouwmans 50 vr 37.82 tt
  100 vr 1:22.96  
  100 wi 1:27.85  
201000329 Rins Welten 50 ss 57.61  
  50 vr 41.70  
201000895 Thijn Runia 50 ru 48.42 st.zw
  50 ss 52.16  
  100 wi 1:45.68  
201001693 Guus van Dinther 50 ss 1:02.82  
  50 vr 46.92  
  100 wi 2:08.19  
201002002 Dionne Bouten 50 ru 1:00.54  
  50 vr 52.38 tt
  100 vr 1:56.87  
201101100 Hanna Fransman 50 ru 1:19.49  
201200173 Jaro Hermans 50 ss 1:00.10  
  50 vr 49.13  
  100 wi 2:03.03  
201000895 Thijn Runia 4x50 wi 3:04.50  
201000329 Rins Welten        
200801043 Willem Bouwmans        
200800261 Wout Serrarens        

Uitslag minoren junioren deel 1
29-09-2019 Deurne

200700353 Tijn Damen 50 ru 51.62 tt
  100 ru 1:45.15  
  50 ss 1:02.65 tt
  100 ss 2:11.78 tt
  200 ss 4:33.50  
  50 UN 1:30.17 tt
  100 UN 3:12.05  
200700809 Jasper van Calis 50 ru 42.75 tt
  100 ru 1:26.92  
  200 ss 3:26.63  
  50 UN 1:04.69 tt
  100 UN 2:19.91  
200703998 Vivian Bouten 50 UN 1:07.98 tt
  100 UN 2:22.14  
  50 vr 43.86 tt
  100 vr 1:42.78 tt
  200 vr 3:47.84  
  100 wi 1:47.05  
200800261 Wout Serrarens 50 ru 45.67 tt
  100 ru 1:34.96  
  50 vr 38.52 tt
  100 vr 1:20.33 tt
  200 vr 2:46.28 tt
  400 vr 5:32.40  
  100 wi 1:34.39  
200800592 Fara Proenings 50 UN 1:07.29 tt
  100 UN 2:12.23  
  50 vr 48.67 tt
  100 vr 1:38.62 tt
  200 vr 3:17.57  
  100 wi 1:35.25  
200801006 Mila Hermans 50 UN 1:15.11 tt
  100 UN 2:35.23  
  50 vr 41.77 tt
  100 vr 1:30.38 tt
  200 vr 3:03.87  
  100 wi 1:38.45  
200801508 Luna Jacobs 50 UN 1:13.48 tt
  100 UN 2:28.26  
  50 vr 45.00 tt
  100 vr 1:40.09 tt
  200 vr 3:32.79  
200802452 Alicia Mertens 50 UN 1:15.46 tt
  100 UN 2:32.35  
  50 vr 49.16 tt
  100 vr 1:44.83 tt
  200 vr 3:36.08  
  100 wi 1:48.35  
201000329 Rins Welten 50 UN 1:03.71  
  50 vr 46.08 tt
  100 vr 1:37.15  
201000345 Len Proenings 50 ru 1:06.32 tt
  100 ru 2:13.28  
  50 UN 1:29.31  
  100 vr 2:09.78  
201000895 Thijn Runia 50 ru 48.43 tt
  100 ru 1:40.74  
  50 UN 1:06.40  
  50 vr 47.21 tt
  100 vr 1:41.59  
201200173 Jaro Hermans 50 ru 58.09 tt
  100 ru 2:00.37  
  50 UN 1:22.34  
  50 vr 51.60 tt
  100 vr 1:54.81  
201200175 Loek Proenings 50 ru 1:01.16 tt
  100 ru 2:09.69  
  50 UN 1:19.41  
  50 vr 1:03.94 tt
  100 vr 2:19.19